ศาลจังหวัดพิษณุโลก


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดพิษณุโลก มีการบริการคัดถ่ายคำพิพากษาทั่วประเทศ สามารถติดต่อที่งานประชาสัมพันธ์ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

4

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 -  16.00 นาฬิกา ศาลจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับศาลแขวงพิษณุโลก โดยนายปกครอง  เปรมดิษฐกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิษณุโลก นางจิตรภาณี นราวีรวุฒิ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพิษณุโลก ผู้พิพากษา และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561                        โดยได้เรียนเชิญนายสุรพล  สนธยานนท์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และมี นางสาวยสุชมา สุขคุ้ม นิติกรชำนาญการพิเศษศาลจังหวัดพิษณุโลก และนางสาวอังสุมาลิน เกษมรัตน์ นิติกรชำนาญการ ศาลแขวงพิษณุโลก อภิปรายให้ความรู้ ในหัวข้อเรื่อง การประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราว / การประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยด้วยกำไลอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Monitoring : EM  เป็นผู้อภิปรายและให้ความรู้ การอภิปราย ถาม-ตอบ สภาพปัญหาข้อขัดข้องของการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนยุติธรรม มีนายสมศักดิ์  พนมชัยชยวัฒน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพิษณุโลก นางจิดาภา  หวังสู่วัฒนา ผู้พิพากษาศาลจังหวัดพิษณุโลก และนายเกรียงไกร  นาคสิงห์ ผู้พิพากษาศาลแขวงพิษณุโลก เป็นผู้ร่วมดำเนินการอภิปราย ถาม-ตอบ ปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินงานในกระบวนยุติธรรม และมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 150 คน ณ ห้องคอนเวนชั่น 2 ชั้น 5 โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
อ่านข่าว