ศาลจังหวัดพิษณุโลก


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดพิษณุโลก มีการบริการคัดถ่ายคำพิพากษาทั่วประเทศ สามารถติดต่อที่งานประชาสัมพันธ์ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด
อ่านข่าว : 21 | 19 กุมภาพันธ์ 2561 16:52

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

6

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 นาฬิกา นายธีรวัฒน์ กล้าการรบ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิษณุโลก ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “ครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน” ณ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตาบลบ้านคลอง อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายชาติชาย โฆษิตวัฒนฤกษ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีโครงการนี้มีขึ้นเพื่อสนับสนุนแก้ไข บาบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชน และผู้กระทาความผิด ไม่ให้หวนกลับไปกระทาผิดซ้าเกิดภูมิคุ้มกัน เข้าใจการดาเนินชีวิตที่ถูกต้องมีความพร้อมด้านภูมิภาวะทั้งร่างกายและจิตใจ อารมณ์สมวัย ทั้งนี้มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการจานวน 50 คน
อ่านข่าว

21