ศาลจังหวัดพิษณุโลก


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดพิษณุโลก มีการบริการคัดถ่ายคำพิพากษาทั่วประเทศ สามารถติดต่อที่งานประชาสัมพันธ์

ศาลจังหวัดพิษณุโลกจัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการขอปล่อยตัวชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกันและเจรจาหนี้เพื่อยุติการบังคับคดี ฯ ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 5 โรงแรม ท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก

ศาลจังหวัดพิษณุโลกจัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการขอปล่อยตัวชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกันและเจรจาหนี้เพื่อยุติการบังคับคดี ฯ ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 5 โรงแรม ท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน  2560 เวลา08.30นาฬิกา ศาลจังหวัดพิษณุโลกจัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการขอปล่อยตัวชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกันและเจรจาหนี้เพื่อยุติการบังคับคดี ฯ ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 5 โรงแรม ท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้คู่ความ ผู้ประกัน ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกันและเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกันชี้แจงและตอบข้อสงสัยตลอดจนให้ผู้ประกันเสนอแนวทางในการระงับหรือบรรเทาความเสียหายอันเกิดจากการผิดสัญญาประกัน เช่น เงื่อนไขการผ่อนชำระค่าปรับ โดยมีนายธีรวัฒน์ กล้าการรบ ผู้พิพากษาหัวศาลจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในครั้งนี้


เอกสารแนบ