ศาลจังหวัดพิษณุโลก


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดพิษณุโลก มีการบริการคัดถ่ายคำพิพากษาทั่วประเทศ สามารถติดต่อที่งานประชาสัมพันธ์

ศาลจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเผยแพร่ความรู้กฎหมายเรื่อง พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ทางคลื่น 94.25 MHz และ Facebook สวท. จังหวัดพิษณุโลก

ศาลจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเผยแพร่ความรู้กฎหมายเรื่อง พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ทางคลื่น 94.25 MHz และ Facebook สวท. จังหวัดพิษณุโลก
เมื่อวันจันทร์ที่  20  สิงหาคม  2561  เวลา 8.00 – 9.00 นาฬิกา โดยนายณัฐอนันต์  สงพราหมณ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพิษณุโลก และนางสาวยสุชมา  สุขคุ้ม นิติกรชำนาญการพิเศษประจำศาลจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเผยแพร่ความรู้กฎหมาย ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในรายการ“ป้าๆ...พาคุย” โดยเผยแพร่ความรู้กฎหมายในเรื่อง พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เพื่อทราบถึงบุคคลและกระบวนการเข้าร่วมการฟื้นฟู สถานที่ และเวลาในการดำเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติด เพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนและเพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจข้อกฎหมาย  แก่ประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก ทางคลื่นFM 94.25 KHz  และ Facebook สวท.พิษณุโลก 


เอกสารแนบ