ศาลจังหวัดพิษณุโลก


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดพิษณุโลก มีการบริการคัดถ่ายคำพิพากษาทั่วประเทศ สามารถติดต่อที่งานประชาสัมพันธ์

ศาลจังหวัดพิษณุโลกจัด “ร่วมเผยแพร่กฎหมายให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่องการคุ้มครองสิทธิและการช่วยเหลือทางกฎหมาย ณ ศาลาธรรมานุวัตร วัดธรรมจักร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ศาลจังหวัดพิษณุโลกจัด “ร่วมเผยแพร่กฎหมายให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่องการคุ้มครองสิทธิและการช่วยเหลือทางกฎหมาย  ณ ศาลาธรรมานุวัตร วัดธรรมจักร อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก
           วันที่ 27 -28  สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา 11.00 – 12.00  นาฬิกา นายปกครอง เปรมดิษฐกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสาวยสุชมา  สุขคุ้ม นิติกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้าส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ เข้าเผยแพร่กฎหมายให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่อง “การคุ้มครองสิทธิและการช่วยเหลือทางกฎหมาย” ตามโครงการ อบรมความรู้ด้านกฎหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรม สำหรับโครงการดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จัดให้มีเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายด้านคุ้มครองสิทธิและกฎหมายท้องถิ่น เพื่อร่วมกันขจัดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ขับเคลื่อนท้องถิ่นไทยให้เข้มแข็งโปร่งใส เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยนางสาวยสุชมา  สุขคุ้ม นิติกรชำนาญการพิเศษ บรรยายความรู้กฎหมายทั่วไปและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพด้านกฎหมาย เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวโดยการประเมินความเสี่ยงและการปล่อยชั่วคราว โดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring : EM ) โดยมีประชาชนในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลกเข้ารับฟังการบรรยาย และตอบปัญหาข้อซักถามให้แก่ประชาชน  จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 300 คน  รวมทั้งสิ้น   600   คน  ณ ศาลาธรรมมานุวัตร วัดธรรมจักร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก


เอกสารแนบ